[ Homepage ]

About Foundation Curie

Nadácia sa zriadila za účelom podpory rozvíjania humanistického odkazu objaviteľky rádioaktívnych prvkov M. Curie - Sklodowskej vo využívaní rádioaktivity a jadrovej energie, osobitne na podporu bezpečnej jadrovej energetiky a všeobecne rozvoja ekologicky priaznivých zdrojov energie, ako aj jadrovej chémie, nukleárnej medicíny, rádiobiológie a rádioekológie.

História

Nadácia bola zaregistrovaná 38.8.1995 Obvodným úradom Bratislava IV, povodní zriadovatelia nadácie sú: Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrCs., RNDr. Alena Paulenová, CSc. a RNDr. Oľga Rosskopfová.

Štatút nadácie bol schválený zriadovateľmi 14.8.1995, podľa následne prijatého zákona o nadáciách č. 207/1997 je nadácia od 28.8.1997 preregistrovaná Ministerstvom vnútra SR, kde ako zriadovateľ figuruje už Nadácia CURIE so sídlom na PRIF UK, Mlynská dolina. Zriaďovacia listina je zo dňa 30.7.1997.

Od 11.5.2000 je registrovaná v registri nadácií na MV SR ako správkyňa nadácie RNDr. Jana Kufčáková, PhD.

Dňa 19.3.2002 bolo rozhodnutím Správnej rady nadácie schvalené navýšenie nadančého imania na sumu 200 000 Sk.

Podľa najnovšieho zákona o nadáciách č. 34/2002 Z.z. bola zriadená tzv. Nadačná listina, ktorá nahradila Zriaďovaciu listinu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bol aj Štatút nadácie. Zmena bola zaregistrovaná na MVSR dňa 23.12.2002 pod číslom 203/Na-96/306-2.

Maria Curie

© The Foundation Curie ~ Jana Kufčáková & Michal Galamboš
Sitemap ~ Contact